ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “savex4fashion2021”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Участниците в играта “savex4fashion2021”, наричана по-нататък „Играта“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват на официалната интернет страница на играта: www.savex4fashion.bg и ще бъдат налични за целия период на Играта, по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, по своя преценка и без необходимост от уведомяване, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница на Играта – www.savex4fashion.bg.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

1.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

1.6. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Официални правила на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “savex4fashion2021”

2.1.Играта се организира и провежда от „Съндей Медия” ООД гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24, наричано по-нататък Организатор, по поръчение на “Фикосота” ООД, наричано по-нататък Възложител.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “savex4fashion2021” се организира и провежда на територията на Република България, на интернет страницата на играта www.savex4fashion.bg .

3.2. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на Фикосота ООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта на  savex4fashion.bg стартира в 18:00ч. на 18.10.2021 г. и продължава до 24 ч. на 26.11.2021 г.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга на Фикосота ООД.

6.2. За целите на Играта, в Instagram и You Tube инфлуенсъри, с които Организаторът има договорни отношения ще публикуват постове и стори, с които приканват тeхните последователи да се включат в Играта.

6.3. За да се включи в Играта, участникът трябва да посети сайта на Играта – www.safex4fashion.bg, да въведе валиден адрес на електронната си поща и да гласува за посочените модни марки. Всеки, който изпълни тези условия, ще се счита за участник в Играта. Участникът има право да гласува само веднъж във всеки от етапите на Играта.

6.4. Потребители, гласували, след изтичане срока на Играта, няма да бъдат считани за участници и няма да бъдат включени в лотарията.

6.5. Играта  savex4fashion2021е разделена на 3 етапа, както следва:

 • Етап 1: от 18.10.2021 г. до 31.10.2021 г.
 • Етап 2: от 01.11.2021 г. до 14.11.2021 г.
 • Етап 3: от 15.11.2021 г. до 29.11.2021 г.

Всеки участник има право да участва с гласуване за максимум:

3 модни марки  на етап 1;

2 модни марки на етап 2; и

1 модна марка на етап 3,

като всяко от гласуванията в отделните етапи  се извършва с валиден адрес на електронна поща на участника.

6.6. Всеки участник може да спечели само 1 награда от Играта.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в savex4fashioin.bg е

 1. 1 бр. Черна ленена риза предоставена от a la Marie boudoir и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel.
 2. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 300 лв. за покупки от магазина на  ANDYVIL и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel.
 3. 1 бр. Дълга свободна жилетка предоставена от ARTELIE и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel.
 4. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 300 лв. за покупки от магазина на  DENINA MARTIN и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 5. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за покупки от магазина на  DIZI и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 6. 1 бр. Дълга черна рокля предоставена от MARIA QUEEN MARIA и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 7. 1 бр. Черна тениска от органичен памук с ръчно пришит италиански синджир  предоставена от Maison Tina и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 8. 1 бр. Бяла риза предоставена от Nikolova и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 9. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 150 лв. за покупки от магазина на  NIXA и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 10. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 300 лв. за покупки от магазина на  PIRAMIDONNA и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 11. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 150 лв. за покупки от магазина на  SASSA BJORG и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 12. 1 бр. Сатенена рокля предоставена от They Are и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 13. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за покупки от магазина на  VERYCHI и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 14. 1 бр. Тюлена пола предоставена от VERNE и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 15. 1 бр. Къса сива рокля-риза предоставена от Vintage Summer и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 16. 1 бр. Памучен тор Clara предоставен от ZOE и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel
 17. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за покупки от магазина на  PROMESA и продуктов сет Савекс – Savex Supercaps и Savex Concentrated Gel

7.2. След края на всеки от етапите на Играта, на лотариен принцип, ще бъдат изтеглени, както следва:

 1. след етап 1 ще бъдат изтеглени 5 печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на отпадналите в етап 1 модни брандове, описани в т.7.1.
 2. след етап 2 ще бъдат изтеглени 5 печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на отпадналите в етап 1 модни брандове, описани в т.7.1.
 3. след етап 3 ще бъдат изтеглени 5 печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на отпадналите в етап 3 модни брандове описани в т.7.1.

7.3. Печелившите ще бъдат уведомени на адреса на електронната си поща, въведен при гласуването, за спечелената награда за етап 1 до  15.11.2021 г., за етап 2 до 30.11.2021 г., и за етап 3 до 15.12.2021 г. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение, печелившият не върне обратно съобщение, с което да предостави на Организатора данните по т. 8.2 по-долу, то той губи правото си да получи награда, а на негово място Организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

7.4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, както и ЕГН, когато това е необходимо за целите на ЗДДФЛ, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща hi@sundaymedia.co. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите, описани в Политиката за поверителност, която представлява Приложение №1 към настоящите Официални правила.  Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ЕС.

8.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и предоставянето на данните по т. 8.2. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми .

 

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни данни за доставка, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.6. Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта – savex4fashion.bg  и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.7. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителят.

9.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Възложителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Възложителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

11.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),  предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

11.2. Фикосота ООД издава на печелившия участник, получил награда в Играта, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход, когато това е приложимо и изискано. Фикосота ООД внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от печелившия участник. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

11.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Администратор на Вашите лични данни е: „Фикосота“ ООД, с ЕИК: 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48 . ,

12.2. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

12.3 Повече информация относно вида на личните данни, които се събират, обработват, използват и съхраняват за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://savex4fashion.bg/.

13.4 В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни (когатот това е приложимо), участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на следните координати: dpo@ficosota.com.

13. СПОРОВЕ

13.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез отнасяне на спора за решаване пред компетентните органи.

 

Приложение 1

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, „Фикосота“ ООД, с ЕИК: 837055835 (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

При първоначална регистрация за кампанията не обработваме Ваши лични данни, тъй като се предоставя единствено електронен адрес („email), който без допълнителни идентификатори не води до идентифицирането Ви. .

Ако сте печеливш участник, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка с получаването на наградата и в зависимост от нея, са следните:

 • Име, презиме и фамилия – данните са ни нужни за целите на идентификация и изпълнение на законови задължения;
 • Адрес и телефонен номер – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • ЕГН – данните са нужни с цел изпълнение на нормативни задължения и по-точно обявяване и заплащане на дължим данък, съгласно Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за счетоводството.

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

1.

Цел

Правно основание

2.

Извършване на регистрация и участие в провеждане на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

3.

Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

 • комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;
 • да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

4.

Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.

5.

Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6.

Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения, когато това е приложимо.

Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

При посещение на нашия уебсайт, може да съберем и запазим бисквитки (cookies). Чрез тях, ние подобряваме услугите, които Ви предоставяме. Когато е необходимо ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие. Подробна информация за видовете бисквитки и техните цели може да намерите в Политиката ни за бисквитките.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

Фикосота ООД,  гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.