ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “savex4fashion3”

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Участниците в играта “savex4fashion3”, наричана по-нататък „Играта“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват на официалната интернет страница на играта: www.savex4fashion.bg и ще бъдат налични за целия период на Играта, по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, по своя преценка и без необходимост от уведомяване, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница на Играта – www.savex4fashion.bg.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

1.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

1.6. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Официални правила на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “savex4fashion3”

2.1.Играта се организира и провежда от „Съндей Медия” ООД гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24, наричано по-нататък Организатор, по поръчение на “Фикосота” ООД, наричано по-нататък Възложител.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “savex4fashion3” се организира и провежда на територията на Република България, на интернет страницата на играта www.savex4fashion.bg .

3.2. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на Фикосота ООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта на  savex4fashion.bg стартира в 00:00ч. на 03.04.2023 г. и продължава до 24 ч. на 14.05.2023 г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт на Фикосота ООД.

6.2. За целите на Играта, в Instagram и You Tube инфлуенсъри, с които Организаторът има договорни отношения ще публикуват постове и стори, с които приканват техните последователи да се включат в Играта.

6.3. За да се включи в Играта, участникът трябва да посети сайта на Играта – www.savex4fashion.bg, да въведе валиден адрес на електронната си поща и да гласува за посочените модни марки. Всеки, който изпълни тези условия, ще се счита за участник в Играта. Участникът има право да гласува само веднъж във всеки от етапите на Играта.

6.4. Потребители, гласували, след изтичане срока на Играта, няма да бъдат считани за участници и няма да бъдат включени в лотарията.

6.5. Играта  savex4fashion3 е разделена на 2 етапа, както следва:

 • Етап 1: от 03.04.2023 г. до 23.04.2023 г.
 • Етап 2: от 24.04.2023 г. до 14.05.2021 г.

Всеки участник има право да участва с гласуване за максимум:

14 модни марки на етап 1;

и

7 модни марки на етап 2;

като всяко от гласуванията в отделните етапи  се извършва с валиден адрес на електронна поща на участника.

6.6. Всеки участник може да спечели само 1 награда от Играта.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в savex4fashioin.bg е:

 1. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина BohoSi и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 2. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина AndyVil и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 3. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина DIZI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 4. 1 бр. Бански сет Maldives предоставен от COLLECTION KA BO и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 5. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина LE MÊME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 6. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина Love Annabel’s и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 7. Ленен гащеризон Graphite feelings предоставен от MagdalenaAlex и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 8. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина VЯRA by MUSE SHOP и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 9. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина PROMESA и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 10. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина TeAdore P. и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 11. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина VERYCHI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 12. 1 бр. Рокля по избор от Vintage Summer и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 13. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина AURE и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 14. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина MIRAME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.

7.2. След края на Играта, на 19.5.2023 г., на лотариен принцип, ще бъдат изтеглени, както следва: печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на модните брандове, описани в т.7.1.

7.3. Печелившите ще бъдат уведомени на адреса на електронната си поща, въведен при гласуването, за спечелената награда  до 30.05.2023 г. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение, печелившият не върне обратно съобщение, с което да предостави на Организатора данните по т. 8.2 по-долу, то той губи правото си да получи награда, а на негово място Организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

7.4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

7.5. За наградите „подаръчен ваучер“ се прилагат съответните условия и ограничения на издателя на ваучера.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, както и ЕГН, когато това е необходимо за целите на ЗДДФЛ, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща savex4fashion@gmail.com

При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите, описани в Политиката за поверителност, която представлява Приложение 1 към настоящите Официални правила.  Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ЕС.

8.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и предоставянето на данните по т. 8.2. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми .

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни данни за доставка, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.6. Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта – savex4fashion.bg  и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.7. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителят.

9.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Възложителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са задължителни. Неспазването им от Организатора или от Възложителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

11. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

11.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),  предметни награди на стойност над 100 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

11.2. Фикосота ООД издава на печелившия участник, получил награда в Играта, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход, когато това е приложимо и изискано. Фикосота ООД внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от печелившия участник. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

11.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Администратор на Вашите лични данни е: „Фикосота“ ООД, с ЕИК: 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ 48 . ,

12.2. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

12.3 Повече информация относно вида на личните данни, които се събират, обработват, използват и съхраняват за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://savex4fashion.bg/.

13.4 В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни (когатот това е приложимо), участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на следните координати: dpo@ficosota.com.

13. СПОРОВЕ

13.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез отнасяне на спора за решаване пред компетентните органи.