Политика за защита на личните данни при играта savex4fashion

Съндей Медия 15.05.2019

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.savex4fashion.bg, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др.

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват от „Съндей Медия“ ООД, ЕИК 205064005, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 24, ет. 2, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Кога обработваме личните Ви данни?

Включване в играта “savex4fashion”

Когато използвате официалния сайт на играта “savex4fashion”-www.savex4fashion.bg, Вие може да изберете да се включите в играта като предоставите следните лични данни:

 • електронна поща (имейл).

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните си данни по някой от начините изброени по-долу в настоящата политика В този случай ние ще преустановим обработката на личните ви данни и ще ги заличим от базата си с данни. С цел избягване на всякакво съмнение, в случай че възразите срещу обработването на личните си данни – електронна поща преди края на играта “savex4fashion“ – 02.06.2019г. и същите бъдат заличени, то Вие автоматично отпадате от томболата за обявяване на печелившите от играта “savex4fashion“.

Получаване на награда

След изтичане срокa на Играта, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени печелившите участници. За целите наградата да бъде получена, печелившият участник ще трябва да предостави до следния адрес на електронна поща – hi@sundeymedia.co следните свои лични данни:

 • три имената;
 • телефон за връзка;
 • адрес за доставка.

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, съответно:

 • електронна поща за целите на томболата във връзка с играта “savex4fashion“:
 • три имена, телефон за връзка, адрес за доставка, в случай че сте един от печелившите и желаете да получите наградата си.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

 

 • Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 24, ет. 2, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

 

 • Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

 

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на hi@sundeymedia.co

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

В случай че сте предоставили лични данни – електронна поща за участие в играта “savex4fashion“, ние ще ги съхраняваме за срок от (2) два месеца, след което ще ги заличаваме.

Данните, които сме получили от печелившите участници за целта същите да получат наградите си, а именно: три имена, телефон за връзка, адрес за доставка ще съхраняваме за срок от (…), след което ще ги заличаваме.

На кого можем да предаваме личните Ви данни?

С цел да осигурим възможно най-голяма сигурност за личните Ви данни, ние използваме клауд услуги с високо ниво на сигурност, където да съхраняваме информацията, предоставена от Вас.

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можете да участвате в играта “savex4fashion“ и/или да получите наградата си, в случай че сте от печелившите участници.

Какво става ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме настоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.savex4fashion.bg

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме бисквитки?

Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Категория на употреба Описание
Конфигуриране на услугите Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.
Сигурност Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.
Процеси Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.
Състояние на сесията „Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.
Статистика и анализ Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме  Google Analytics.

Как да изтриете или забраните “бисквитки”?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви (персонализирана реклама), посетете www.youronlinechoices.eu/bg