Общи условия и официални правила на играта savex4fashion и в профила SAVEXBG в Инстаграм

Съндей Медия 15.05.2019

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “savex4fashion”

1.1. Участниците в играта “savex4fashion”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на официалната страница на играта www.savex4fashion.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница на играта www.savex4fashion.bg.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “savex4fashion”

2.1. Играта се организира и провежда от „Съндей Медия” ООД гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24, наричано по-нататък Организатор по поръчение на “Фикосота” ООД.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “savex4fashion” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram и на страницата на играта www.savex4fashion.bg и в инстаграм профила SAVEXBG.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на Фикосота ООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта на  savex4fashion.bg стартира в 10:00ч. на 18.05.2019 и продължава до 17 ч. на 14.06.2019г.

5.2. Играта в Инстаграм в профила SAVEXBG стартира на 04.06.2019 и продължава до 24ч. на 18.06.2019

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга на Фикосота ООД.

6.2. За целите на Играта  във Instagram и You Tube инфлуенсъри, с който Организатора има договорни отношения ще публикуват постове и стори с който приканват тeхните последователи да се включат в Играта.

6.3. За да се включи в Играта, участникът трябва да влезе в сайта на Играта www.safex4fashion.bg, да въведе валиден адрес на електронната си поща и да гласува за посочените модни марки. Всеки, който гласува успешно, ще се счита за участник в Играта.

6.4 За да се включи в Играта в Енстаграм , участникът трябва да последва профила на SAVEXBG в Инстаграм и да напише в коментар под снимката на инфлуенсърите, кой е любимият му моден лбранд от конкурса savex4fashion .bg

6.5. Потребители, гласували, след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

6.6. Играта l savex4fasgion.bg е разделена на 2 етапа.

 • Етап 1: от 18.05.2019 до 28.05.2019
 • Етап 2: от 04.06.2019 до 14.06.2019

Всеки участник има право да участва с гласуване за до 5 модни марки  за етап 1, и за 1 модна марка по време на етап 2 и само регистрирайки се с един валиден адрес на електронната си поща.

6.7. Всеки участник има право да спечели само 1 награда.

6.8. Участника има възможност, предоставена в страницата на Играта, да предложи на Организатора да включи друга модна марка, която не присъства в първоначалния списък на Играта. Във всеки случай Oрганизатора има право да откаже включването на новопредложените марки.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в savex4fashioin.bg е

 1. 1 бр. рокля предоставена от Aakasha
 2. 1 бр. пола предоставена от Verne
 3. 1 бр. рокля предоставена от Muse Shop
 4. 1 бр. рокля предоставена от Maria Queen Maria
 5. 1 бр. рокля предоставена от Vintage Summer
 6. 1 бр. чанта предоставена от Vintage Summer
 7. 1 бр. детска рокля предоставена от Ние с Ния
 8. 1 бр. детски момчешки комплект предоставена от Ние с Ния
 9. 1 бр. бански предоставена от Paramidonna
 10. 1 бр. рокля предоставена от Dizi
 11. 1 бр. рокля предоставена от NIXA
 12. 1 бр. рокля предоставена от Maison Tina
 13. 1 бр. рокля и т-shirt предоставена от FEDE
 14. 1 бр. Сертификат за 100 лв за покупка в магазина Credo
 15. 1 бр.блуза предоставена от Cliche
 16. 1 бр. рокля предоставена от Pult
 17. 1 бр. комплект Ривалди  предоставен от Laleto
 18. 1 бр комплект топ и къси панталони предоставени от Bijouvzaro

7.2. След изтичане на срокa на Играта в savex4fashioin.bg, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени 18 печеливши, които ще спечелят по 1 бр. от наградите, описани в т.7.1

Печелившите ще бъдат уведомени на адреса на електронната си поща, въведен преди гласуването за спечелената награда до 30.07.2019 Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

7.3. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в SAVEXBG е

24 броя брандирани текстилни торби или тениски по избор. Единичната стойност на всеки от продукта е под 30 лв.

7.4. След изтичане на срокa на Играта на страницата в Инстаграм SAVEXBG, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени 24 печеливши, които ще спечелят по 1 бр. от наградите, описани в т.7.3

Печелившите ще бъдат уведомени в Инстаграм чрез DM до 20.06.2019 Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

7.3. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща hi@sundaymedia.co. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда, както и за издаване на служебна бележка за получения облагаем доход. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

8.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доствка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 езкемпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми /цитирани в т.12/.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

 1. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградата се доставя чрез куриер на печелившото лице, срещу подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на нарадата и не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

12.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),  предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

12.2. „Съндей Медия” ООД издава на печелившия участник, получил награда в Играта, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. „ Съндей Медия” ООД внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от печелившия участник, за което издава служебна бележка по образец. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

12.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

 1.   ЛИЧНИ ДАННИ

  Администратор на Вашите лични данни е:„Съндей Медия” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24 с ЕИК: 205064005, Информация за връзка: e-mail адрес: hi@sundaymedia.coАдрес за кореспонденция: „Съндей Медия” ООД: гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24, e-mail адрес: hi@sundaymedia.co

  1. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: hi@sundaymedia.co
  2. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоцията.
  3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни – чл.VI, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
  4. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на промоцията за целта на настоящата промоция.
  5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
  6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на промоцията.
  7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от промоцията.
  8. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
  9. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено по-горе.
  10. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено по-горе.
  11. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р.България
  12. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни

  14. СПОРОВЕ

14.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.